Qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən qəbul edilən aktlar

1 "Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılmış fəaliyyətin yoxlanılması Qaydası" Yüklə
2 "Dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin buraxılışı, qeydiyyatı və tədavülü Qaydaları" Yüklə
3 "İnvestisiya fondlarının və idarəçinin hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları" Yüklə
4 "İnvestisiya fondlarının kənar auditorlarına dair tələblər haqqında Qaydalar" Yüklə
5 "İnvestisiya fondunun kapitalının formalaşdırılmasına, fondun aktivlərinin tərkibi, strukturu və idarə olunmasına tələblər haqqında Qaydalar" Yüklə
6 "Səhmdar investisiya fondunun və idarəçinin icra orqanının üzvlərinin attestasiyası Qaydaları" Yüklə
7 "Marja ticarətinə dair Qaydalar" Yüklə

 

Ləğv edilmiş Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin qəbul etdiyi aktlar

1 "Qiymətli kağızların girovunun qeydiyyatı, ona xitam verilməsi və girov predmetinə tutmanın yönəldilməsi Qaydası" Yüklə
2 "Qiymətli kağızlar bazarında emitentlər tərəfindən məlumatların açıqlanması Qaydaları" Yüklə
3 "İnvestisiya şirkətinin hesabatlarının tərtib və təqdim olunma Qaydası" Yüklə
4 "İnvestisiya qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda buraxılışı və yerləşdirilməsi Qaydası" Yüklə
5 "İnvestisiya şirkətləri tərəfindən investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi Qaydası" Yüklə
6 "Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili zamanı investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası və konvertasiyası Qaydası" Yüklə
7 "Qiymətli kağızların dövlət reyestrinin aparılması Qaydası" Yüklə
8 "Emitentin idarəetmə hesabatlarına dair tələblər haqqında Qaydalar" Yüklə
9 "Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlak sertifikatları haqqında Qaydalar" Yüklə
10 "Qiymətli kağızlar və onların emitentləri barədə tədqiqatlar aparan və onların nəticələrini yayan, həmçinin investisiya strategiyasını təklif və ya tövsiyə edən şəxslərin məlumatları açıqlaması Qaydası" Yüklə
11 "Səhmlərin birləşdirilməsi, xırdalanması və onların nominal dəyərinin artırılması zamanı səhmlərin emissiyası haqqında Qaydalar" Yüklə
12 "Emissiya prospektinə və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında Qaydalar" Yüklə
13 "İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar" Yüklə
14 "İnvestisiya qiymətli kağızları ilə alqı-satqı əqdlərinin bağlanması Qaydaları" Yüklə
15 "Qiymətli kağızlara sərəncam verilməsinə dair notariat qaydasında təsdiqlənmiş müqavilələr üzrə ödənişlərin həyata keçirilməsi və həmin müqavilələrin depozitar sistemində qeydiyyatı Qaydası" Yüklə
16 "Fond birjasının məlumatları açıqlaması Qaydası" Yüklə
17 "Törəmə maliyyə alətlərinin yerləşdirilməsi və tədavülü Qaydası" Yüklə
18 "Depozitar qəbzlərinin buraxılışı, onların dövlət qeydiyyatına alınması və tədavülü Qaydası" Yüklə
19 "Ticarətsonrası sistem və klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydaları" Yüklə
20 "İpoteka örtüyünün reyestrinin aparılması və sərəncamçı tərəfindən ipoteka örtüyünün yoxlanılmasının nəticələri barədə hesabata dair tələblər haqqında Qaydalar" Yüklə
21 "İpoteka istiqrazlarının və ipoteka örtüyünə daxil olan ipoteka kreditlərinin orta çəki metodu ilə ödəniş müddətlərinin hesablanması Qaydası" Yüklə
22  "Emitentin istiqraz buraxılışının maksimum həcminə dair tələblər haqqında Qaydalar" Yüklə
23 "Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin nizamnamə kapitalının minimum miqdarı və onun formalaşdırılması haqqında Qaydalar" Yüklə
24 "İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qaydalar" Yüklə
25 "Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin kənar auditorlarına dair tələblər haqqında Qaydalar" Yüklə
26 "Qiymətli kağızlar bazarında sui-istifadələrin qarşısının alınması haqqında Qaydalar" Yüklə
27 "İnvestisiya qiymətli kağızlarının qiymətinin sabitləşdirilməsi haqqında Qaydalar" Yüklə
28 "Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin icra orqanlarının üzvlərinin və investisiya şirkətinin filiallarının rəhbərlərinin attestasiyasının keçirilməsi" Yüklə
29 "İnvestisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsinə dair ixtisas şəhadətnamələrinin alınması məqsədi ilə attestasiya keçirilməsi Qaydası" Yüklə
30 "İnvestisiya fondunun depozitarı tərəfindən pul hesabların açılması, aparılması və pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi Qaydaları" Yüklə
31 "Azərbaycan Respublikasında veksellərin dövriyyəsi haqqında Əsasnamə" Yüklə
32 "Sənədləşdirilmiş emissiya qiymətli kağızlarının sertifikatlarının məcburi rekvizitləri" Yüklə
33 "Xarici emitentlərin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikasında tədavülə buraxılması Qaydaları" Yüklə
34 "Azərbaycan Respublikasında xəzinə veksellərinin buraxılması və dövriyyəsi Qaydaları" Yüklə
35 "İnvestisiya qiymətli kağızlarının dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi Qaydaları" Yüklə
36 "Kredit təşkilatlarında veksellərin uçotunun aparılması Qaydaları" Yüklə