Qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən qəbul edilən aktlar

1 "Banklarda korporativ idarəetmə standartları" Yüklə
2 "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları" Yüklə
3 "Fiziki şəxslərin xarici valyutada olan kreditlərinin əsas məbləğinin devalvasiya nəticəsində manatla artmış hissəsinin ödənilməsi mexanizminin və həmin məbləğə hesablanmış faiz və dəbbə pulu (cərimə, penya) üzrə tətbiq ediləcək güzəştlərin müəyyən edilməsi Qaydası" Yüklə
4 "Bank fəaliyyətinin yoxlanılması Qaydaları" Yüklə
5 "Bankın sistem əhəmiyyətli bank kimi qiymətləndirilməsi Meyarları" Yüklə
6 "Bank inzibatçılarının tutduğu vəzifələrindən azad edilməsi və bank lisenziyasının ləğv edilməsi ilə bağlı sanksiyaların tətbiqinə dair materiallara baxılması və onun nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi Qaydası" Yüklə
7

"Bank inzibatçılarının attestasiyadan keçməsi Qaydaları"

Yüklə
8 "Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi Qaydaları" Yüklə
9 "Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi haqqında Qaydalar" Yüklə
10 "Banklarda risklərin idarə olunması haqqında Qaydalar" Yüklə
11 "Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları" Yüklə
12 "Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları" Yüklə
13 "Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları" Yüklə
14 "Rezolyusiya tədbirlərindən hər hansı birinin seçilməsi üçün xərclərin əsaslandırılması və onların müqayisəli təhlilinin aparılması Qaydaları" Yüklə
15 "Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası tədbirlərinin müəyyən edilməsi və hərracın keçirilməsi Qaydaları" Yüklə
16 "Körpü bankın yaradılması, səhmlərinin buraxılışı və qeydiyyatı, körpü banka bank lisenziyasının verilməsinin xüsusi sadələşdirilmiş proseduru və fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları" Yüklə
17 "Bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının borcalanları haqqında məlumatın Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə verilməsi Qaydası" Yüklə
18 "Kredit ittifaqına bank əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün lisenziya verilməsi Qaydası" Yüklə
19 "Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları" Yüklə
20 "Yerli bankların şöbələrinin və yerli nümayəndəliklərinin açılması üçün icazə alınması və icazənin ləğv edilməsi Qaydaları" Yüklə
21 "Bankların yenidən təşkili haqqında Qaydalar" Yüklə
22 "Maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün poçt rabitəsinin milli operatoruna lisenziya, onun filial və şöbələrinə icazələrin verilməsi və fəaliyyətinə dair prudensial tənzimləmə Qaydaları" Yüklə
23 "Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudеnsiаl hеsаbаtların forması, məzmunu və dövriliyi haqqında Qaydalar" Yüklə
24 "Bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən kreditlərin verilməsinə lisenziyanın və filialın açılmasına icazələrin alınması üçün müraciətə dair Qaydalar" Yüklə
25 "Bank olmayan kredit təşkilatlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları" Yüklə
26 "Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat" Yüklə
27 "Xarici bankın yerli nümayəndəliyinin hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası" Yüklə

 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən qəbul edilən aktlar

1 "Banklara aidiyyatı olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması Qaydaları" Yüklə
2 "Banklarda daxili nəzarət və daxili auditin təşkili barədə Qaydalar" Yüklə
3 "Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar" Yüklə
4 "Bankların və xarici bankların yerli filiallarının kənar auditinin aparılmasına dair tələblər haqqında Qaydalar" Yüklə
5 "Konsolidasiya əsasında prudensial hesabatların tərtibi, təqdim edilməsi və nəzarət Qaydaları" Yüklə
6 "Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının təşkili qaydaları" Yüklə
7 "Banklarda informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinə dair Qaydalar" Yüklə
8 "Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarında mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları" Yüklə
9 "Azərbaycan Respublikasının bank sistemində balansdankənar əməliyyatların uçot Qaydaları" Yüklə
10 "Azərbaycan Respublikasının bank sistemində digər aktiv və passivlərin uçot Qaydaları" Yüklə
11 "Azərbaycan Respublikasının bank sistemində əmanətlərin (depozitlərin) uçot Qaydaları" Yüklə
12 "Azərbaycan Respublikasının bank sistemində hesablama metodu ilə uçot Qaydaları" Yüklə
13 "Azərbaycan Respublikasının bank sistemində xarici valyuta əməliyyatları üzrə uçot Qaydaları" Yüklə
14 "Azərbaycan Respublikasının bank sistemində icarə əməliyyatları üzrə uçot Qaydaları" Yüklə
15 "Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları" Yüklə
16 "Azərbaycan Respublikasının bank sistemində maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim olunması Qaydaları" Yüklə
17 "Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə əməliyyatlarının aparılması qaydaları" Yüklə
18 "Kredit təşkilatları tərəfindən digər hüquqi şəxslərin paylarının (səhmlərinin) əldə edilməsi Qaydaları" Yüklə
19 "Bankların əsas vəsaitlərlə (əmlakla) apardıqları əməliyyatların tənzimlənməsi Qaydaları" Yüklə