Hüquqi aktlar

Maliyyə bazarlarının istehlakçıları dedikdə, fiziki və ya hüquqi şəxs olan borcalanlar, əmanətçilər, bank məhsullarının və xidmətlərinin digər istehlakçıları, sığortalılar, sığorta olunanlar, sığorta münasibətləri üzrə faydalanan şəxslər və zərərçəkən şəxslər və Palatanın nəzarət etdiyi nəzarət subyektlərinin digər iştirakçıları nəzərdə tutulur.

Maliyyə bazarlarının istehlakçılarının hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsi ilə birbaşa yaxud dolayısı ilə əlaqəli olan hüquqi aktlar kifayət qədər geniş sahələri əhatə edir. Bu hüquqi aktlar - ümumi, yəni istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə birbaşa əlaqəli olan, həmçinin kredit təşkilatları, sığorta bazarı və kapital bazarlarına aid hüquqi aktlar kimi qruplaşdırıla bilər. Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsində olduğu kimi, ölkəmizdə də bu qruplar üzrə istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı vahid hüquqi akt mövcud deyil və maliyyə bazarlarının istehlakçılarının hüquqları ayrı-ayrı hüquqi aktların normalarında müəyyən edilir.

Eyni zamanda, istehlakçıların və investorların müraciətləri araşdırılarkən, mövcud qanunvericilikdə onların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnən hər hansı boşluqlar və ziddiyyətlər aşkar olunduqda, Palata tərəfindən bununla bağlı qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi barədə təkliflər hazırlanır.

İstehlakçıların müdafiəsi:

  İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

  Məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  Müraciət etmək hüququ

  İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  Vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması qaydası

  Antiinhisar fəaliyyəti haqqında Qanun

  Reklam haqqında Qanun 

  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi

  Mülki məcəllədən çıxarış – Əqdlərdə təmsilçilik

Kredit təşkilatları:

  Bank sirri barədə qanunvericilik

  Əmanətlərin sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  Mülki Məcəllədən çıxarış – Bank hesabı

  Mülki Məcəllədən çıxarış – Borc

  Mülki Məcəllədən çıxarış – Əmanət

  Mülki Məcəllədən çıxarış – Girov və ipoteka

  Mülki Məcəllədən çıxarış – Zaminlik

  Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında Qanun

  Banklar haqqında Qanun

  İpoteka haqqında Qanun

  Kredit ittifaqları haqqında Qanun

Sığorta:

  Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  İcbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  Mülki Məcəllədən çıxarış – Sığorta

  Sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  Tibbi sığorta haqqında 

  Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta haqqı məbləğlərinin hesablanması Qaydası 

  Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərində qulluq edən şəxslərin icbari sığortası haqqında Qanun 

  Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta tariflərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydası

  Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları

  Fiki şəxslərə təqdim edilən kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası qaydaları 

  İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında Qanun 

  Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında

Kapital bazarı:

  Mülki Məcəllədən çıxarış – Səhmdar cəmiyyəti

  Qiymətli kağızlar bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu