Normativ xarakterli aktlar

Normativ Hüquqi aktlar


Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında Qaydalar 

İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar 

Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili zamanı investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası və konvertasiyası Qaydası 

Emitentin istiqraz buraxılışının maksimum həcminə dair tələblər haqqında Qaydalar 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda buraxılışı və yerləşdirilməsi Qaydaları 

İnvestisiya qiymətli kağızları ilə alğı-satqı əqdlərinin bağlanması Qaydaları 

Qiymətli kağızlara sərəncam verilməsinə dair notariat qaydasında təsdiqlənmiş müqavilələr üzrə ödənişlər Qaydası 

Qiymətli kağızlar bazarında sui-istifadələrin qarşısının alınması haqqında Qaydalar 

Qiymətli kağızlar bazarında emitentlər tərəfindən məlumatların açıqlanması Qaydaları 

Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılmış fəaliyyətin yoxlanılması Qaydası

Emitentin idarəetmə hesabatlarına dair tələblər haqqında Qaydalar 

Dövlət qiymətli kağızları ilə Milli Bankın REPO əks-REPO əməliyyatlarının aparılması haqqında Qaydalar 

Törəmə maliyyə alətlərinin yerləşdirilməsi və tədavülü Qaydası 

Səhmlərin birləşdirilməsi, xırdalanması və onların nominal dəyərinin artırılması zamanı səhmlərin emissiyası haqqında Qaydalar 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının qiymətinin sabitləşdirilməsi haqqında Qaydalar 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi Qaydaları 

Qiymətli kağızların dövlət reyestrinin aparılması Qaydası 

Fond birjasının məlumatları açıqlaması Qaydası 

Qiymətli kağızlar və onların emitentləri barədə tədqiqatlar aparan və onların nəticələrini yayan, həmçinin investisiya strategiyasını təklif və ya tövsiyə edən şəxslərin məlumatları açıqlaması Qaydası 

Qiymətli kağızların girovunun qeydiyyatı, ona xitam verilməsi və girov predmetinə tutmanın yönəldilməsi Qaydası 

İpoteka istiqrazlarının və ipoteka örtüyünə daxil olan ipoteka kreditlərinin orta çəki metodu ilə ödəniş müddətlərinin hesablanması Qaydası 

İpoteka örtüyünün reyestrinin aparılması və sərəncamçı tərəfindən ipoteka örtüyünün yoxlanılmasının nəticələri barədə hesabata dair tələblər haqqında Qaydalar 

Xarici emitentlərin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikasında tədavülə buraxılması Qaydaları 

Dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin buraxılışı, qeydiyyatı və tədavülü

Qiymətli kağızlar buraxılışın dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə 

Sənədləşdirilmiş emissiya qiymətli kağızların sertifikatlarının məcburi rekvizitləri 

Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlak sertifikatları haqqında Qaydalar 

Azərbaycan Respublikasında veksellərin dövriyyəsi haqqında Əsasnamə 

Azərbaycan Respublikasında xəzinə veksellərinin buraxılması və dövriyyəsi Qaydaları 

Kredit təşkilatlarında veksellərin uçotunun aparılması Qaydaları 

Hüquqi şəxs olan sığortaedənlər ləğv olunduqda, onların məcburi dövlət sosial sığorta haqları 

İnvestisiya şirkətləri tərəfindən investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi Qaydası 

Qiymətli kağızlar bazarında marja ticarətinə dair Qaydalar 

Ticarətsonrası sistem və klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydaları 

İnvestisiya şirkətinin hesabatlarının tərtib və təqdim olunma Qaydaları 

İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qaydalar 

Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin nizamnamə kapitalının minimum miqdarı və onun formalaşdırılması haqqında Qaydalar 

İnvestisiya fondunun kapitalının formalaşdırılmasına, fondun aktivlərinin tərkibi, strukturu və idarə olunmasına tələblər haqqında Qaydalar

İnvestisiya fondlarının kənar auditorlarına dair tələblər haqqında Qaydalar 

İnvestisiya fondlarının və idarəçinin hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları

İnvestisiya fondunun depozitarı tərəfindən pul hesablarının açılması, aparılması və pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi Qaydaları 

Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin kənar auditorlarına dair tələblər haqqında Qaydalar 

İnvestisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsinə dair ixtisas şəhadətnamələrinin alınması məqsədi ilə attestasiya keçirilməsi Qaydası 

Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin icra orqanlarının üzvlərinin və investisiya şirkətinin filiallarının rəhbərlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydası 

Səhmdar investisiya fondunun və idarəçinin icra orqanının üzvlərinin attestasiyası Qaydaları 

Depozitar qəbzlərinin buraxılışı, onların dövlət qeydiyyatına alınması və tədavülü Qaydası 

Emissiya prospektinə və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında Qaydalar 

Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan və ölkə ərazisinə idxal edilən alkoqollu içkilərə, pivəyə, etil (yeyinti) spirtinə və tütün məmulatlarına tətbiq olunan dövlət aksiz markalarının sifarişi, satışı, uçotunun aparılması və onlardan istifadə olunması Qaydaları"na əlavə və dəyişikliklər

Lotereyaların təşkili və keçirilməsi Qaydaları

Stimullaşdırıcı lotereyaların təşkili və keçirilməsi Qaydaları