Normativ xarakterli aktlar (Sığorta)


İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta Qaydaları 

Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta haqlarının məbləğinin hesablanması qaydası 

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta haqqı məbləğlərinin hesablanması qaydası 

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta tariflərinin müəyyənləşdirilməsi qaydası 

Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, çap olunması və doldurulması qaydaları 

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması qaydaları 

Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması qaydaları 

İcbari sığorta növlərinin aparılmasına icazə verilməsi üçün əlavə tələblər 

«Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi Qaydaları»na Əlavə № 1, 2 

Sığorta bazarında peşəkar fəaliyyətin yoxlanılması Qaydası

«Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi Qaydaları»na Əlavə № 3,4 

Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması QAYDALARI 

Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları Əlavə 7 

Sığortaçılarda müstəqil auditin aparılmasına dair minimum tələblər (Əlavə 5) 

Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta haqlarının məbləği 

İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçısı olan sığortaçıların şərti öhdəliklər ehtiyatının formalaşdırılması qaydası 

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması qaydaları 

Annuitet müqaviləsinin məzmunu və forması, onun bağlanılması,dəyişdirilməsi və ona xitam verilməsi Qaydaları 

Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı Qaydalar 

Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri və sığorta agenti fəaliyyətinə verilən lisenziyaların forması və doldurulması Qaydaları 

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün sığortaçıların nizamnamə kapitallarının ümumi məbləğində xarici sığortaçıların payının son həddinin müəyyən edilməsi və bu payın hesablanması Qaydaları 

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın təfərrüatları barədə arayış 

Aktuar hesablamaların aparılmasına dair Təlimat 

Aktuari şəhadətnaməsinin forması və doldurulması Qaydası 

Daşınmaz Əmlakın İcbari Sığortası Şəhadətnaməsi 

Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta Qaydaları 

Fiziki şəxslərə təqdim edilən kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası Qaydası 

Sığortaçıların rəsmi internet səhifəsi və elektron informasiya sistemi ilə bağlı minimum tələblər

Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası şəhadətnaməsi 

İcbari Sığorta Bürosuna ödənilməli olan iştirak haqqının və təminat depozitinin məbləğlərinin müəyyən edilməsi haqqında Maliyye Nazirliyi Kollegiya Qərarı 

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə orta əmək haqqı Qaydası 

Sığorta müqavilələri haqqında hesabat (rüblük və illik) 

Sığorta (təkrarsığorta) əməliyyatları haqqında təcili hesabat (aylıq, rüblük və illik) 

Sığortaçının öz vəsaitlərinin sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərvə məcmu kapitalı haqqında hesabat 

«Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Qaydaları»na Əlavə № 3 

Qeyri-həyat sığorta şirkətləri üçün uçot jurnalları 

Həyat sığorta şirkətləri üçün uçot jurnalları 

«Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Qaydaları»na Əlavə № 4 

Sığortaçının (təkrarsığortaçının) və hüquqi şəxs sığorta brokerinin mühasibat balansı (rüblük və illik) 

Fiziki şəxs olan sığorta agentinin fəaliyyəti barədə rüblük hesabat

Sığortaçılarda daxili auditin aparılması Qaydaları 

Həyatın yığım sığortası üzrə fəaliyyət göstərən sığortaçı tərəfindən sığorta olunan şəxsə borcun verilməsi Qaydaları

Sığortaçıların rəhbər işçisi vəzifələrinə namizədlər  müvafiq sığorta vasitəçiliyi üzrə fəaliyyətə lisenziya, həmçinin aktuari fəaliyyətinə aktuari şəhadətnaməsi almaq istəyən fiziki şəxslər üçün attestasiyanın təşkili və keçirilməsi

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə sığortaçı tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə bağlı ödənilən sığorta haqlarına dair hesabat forması və onun təqdim edilməsi Qaydası

Qarşısıalınma tədbirləri fondunda yığılan vəsaitlərin istifadə olunması təyinatları haqqında Qaydalar