Normativ sənədlər

Fiziki şəxslərin xarici valyutada olan kreditlərinin əsas məbləğinin devalvasiya nəticəsində manatla artmış hissəsinin ödənilməsi mexanizminin və həmin məbləğə hesablanmış faiz və dəbbə pulu (cərimə, penya) üzrə tətbiq ediləcək güzəştlərin müəyyən edilməsi Qaydası

Bankın sistem əhəmiyyətli bank kimi qiymətləndirilməsi Meyarları

Bankların yenidən təşkili haqqında Qaydalar 

Xarici bankın yerli nümayəndəliyinin hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası

Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat 

Banklarda kreditlərin verilməsi Qaydaları

Yerli bankların şöbələrinin və yerli nümayəndəliklərinin açılması üçün icazə alınması və icazənin ləğv edilməsi Qaydaları

Kredit bürolarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarəti Qaydası

Girov vəsaitinin geri alınmasına dair rəyin forması

Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin) alınması üçün ərizənin forması

Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması Qaydası 

Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərin valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası

Kredit tarixçəsi subyektinin razılığının alınması və razılığın alınması faktının kredit bürosu üçün təsdiqi Qaydası

Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib edilən prudеnsiаl hеsаbаtların forması, məzmunu və dövriliyi haqqında Qaydalar

Maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün poçt rabitəsinin milli operatoruna lisenziya, onun filial və şöbələrinə icazələrin verilməsi və fəaliyyətinə dair prudensial tənzimləmə Qaydaları 

Maliyyə bazarlarında nəzarət edilən subyektlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına ödənilən haqların tənzimlənməsi Qaydaları

Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə Qaydaları

Prosessinq təşkilatlarına icazələrin verilməsi və prosessinq fəaliyyətinə nəzarət Qaydaları 

Bankların əsas vəsaitlərlə (əmlakla) apardıqları əməliyyatların tənzimlənməsi Qaydaları

Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimat 

Bankların və xarici bankların yerli filiallarının məcburi ləğvinə dair Təlimat

Azərbaycan Respublikası bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat

Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları

Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları

Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi haqqında Qaydalar

Banklarda korporativ idarəetmə standartları

Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydaları

Bank inzibatçılarının attestasiyadan keçməsi Qaydaları

Banklara aidiyyatı olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması Qaydaları

Banklarda daxili nəzarət və daxili auditin təşkili barədə Qaydalar 

Banklarda risklərin idarə olunması haqqında Qaydalar

Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi Qaydaları

Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar

Bankların və xarici bankların yerli filiallarının kənar auditinin aparılmasına dair tələblər haqqında Qaydalar

Bank fəaliyyətinin yoxlanılması Qaydaları

Konsolidasiya əsasında prudensial hesabatların tərtibi, təqdim edilməsi və nəzarət Qaydaları 

Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının təşkili qaydaları

Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları

Bank inzibatçılarının tutduğu vəzifələrindən azad edilməsi və bank lisenziyasının ləğv edilməsi ilə bağlı sanksiyaların tətbiqinə dair materiallara baxılması və onun nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi Qaydası

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarında mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları 

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində balansdankənar əməliyyatların uçot Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində digər aktiv və passivlərin uçot Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının Bank sistemində əmanətlərin (depozitlərin) uçot Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının Bank sistemində hesablama metodu ilə uçot Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində xarici valyuta əməliyyatları üzrə uçot Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində icarə əməliyyatları üzrə uçot Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları 

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim olunması Qaydaları

Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə əməliyyatlarının aparılması qaydaları

Kredit təşkilatları tərəfindən digər hüquqi şəxslərin paylarının (səhmlərinin) əldə edilməsi Qaydaları

Bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının borcalanları haqqında məlumatın Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə verilməsi Qaydası

Körpü bankın yaradılması, səhmlərinin buraxılışı və qeydiyyatı, körpü banka bank lisenziyasının verilməsinin xüsusi sadələşdirilmiş proseduru və fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları

Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası tədbirlərinin müəyyən edilməsi və hərracın keçirilməsi Qaydaları

Rezolyusiya tədbirlərindən hər hansı birinin seçilməsi üçün xərclərin əsaslandırılması və onların müqayisəli təhlilinin aparılması Qaydaları